PONÚKANÉ SLUŽBY

V spoločnosťou prevádzkovaných zariadeniach má DARUTIL, s.r.o., v súčasnosti platné povolenia na zber nasledovných druhov nebezpečných a ostatných odpadov v členení podľa Prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z. z 11.  júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Skupina 02 – Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výroby a spracovania potravín

Podskupina 02 01 – Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva

Druh odpadu
02 01 10 - odpadové kovy (O)

Skupina 04 – Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu

Podskupina 04 02 - Odpady z textilného priemyslu

Druh odpadu 04 02 22 – odpady zo spracovaných textilných vlákien (O)

Skupina 07 – Odpady z organických chemických procesov

Podskupina 07 02 – Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien
Druh odpadu 07 02 13 – odpadový plast (O)

Skupina 12 – Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

Podskupina 12 01 – Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
Druh odpadu
- 12 01 01 – piliny a triesky zo železných kovov (O)
- 12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov (O
- 12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov (O)
- 12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov (O)

Skupina 15 – Odpadové obaly, absorbenty, handry, na čistenie, filtračný materiál a ochranné                  odevy inak nešpecifikované

Podskupina 15 01 – Obaly vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov
Druh odpadu
- 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky (O)
- 15 01 04 – obaly z kovu (O)
- 15 01 07 – obaly zo skla (O)
- 15 01 09 – obaly z textilu (O)

Skupina 16 – Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Podskupina 16 01 – staré vozidlá, z rozličných dopravných prostriedkov (vrátane strojov neurčených na cestnú
premávku) a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel (okrem 13., 14., 16 06 a 16 08)

Druh odpadu
- 16 01 17 – železné kovy (O)
- 16 01 18 – neželezné kovy (O)

Podskupina 16 02 – odpady z elektrických a elektrotechnických zariadení

Druh odpadu
- 16 02 09 – transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB (N)
- 16 02 10 – vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB, iné ako uvedené v 16 02 0(N)
- 16 02 11 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC (N)
- 16 02 12 - vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest (N)
- 16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené  v 16 02 09 až 16 02 12 (N)
- 16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 – 16 02 13 (O)
- 16 02 15 – nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení (N)
- 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 (O)

Skupina 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)

Podskupina 17 04 – Kovy (vrátane ich zliatin)

Druh odpadu – 17 04 01 – meď, bronz, mosadz (O)

- 17 04 02 – hliník (O)
- 17 04 03 – olovo (N)
- 17 04 04 – zinok (O)
- 17 04 05 – železo a oceľ (O)
- 17 04 06 – cín (O)
- 17 04 07 – zmiešané kovy (O)
- 17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10 (O)

Skupina 19 – Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a z úpravní pitnej vody a priemyselnej vody

Podskupina 19 10 – Odpady zo šrotovania kovových odpadov

Druh odpadu

- 19 10 01 – odpad zo železa a ocele (O)
- 19 10 02 – odpad z neželezných kovov (O)

Podskupina 19 12 – Odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenia, drvenia,                                  lisovania, hutnenia a peletizovania) inak nešpecifikované

Druh odpadu -
- 19 12 01 – papier a lepenka (O)
- 19 12 02 – železné kovy (O)
- 19 12 03 – neželezné kovy (O)
- 19 12 08 – textílie (O)

Skupina 20 – Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu

Podskupina 20 01 – separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01)

Druh odpadu

- 20 01 01 – papier a lepenka (O)
- 20 01 02 – sklo (O)
- 20 01 10 – šatstvo (O)
- 20 01 11 – textílie (O)
- 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (N)
- 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
- 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (N)
- 20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 (O)
- 20 01 39 – plasty (O)
- 20 01 40 – kovy (O)

Zhromaždené odpady spoločnosť skladuje a odovzdáva certifikovaným zmluvným partnerom na zhodnotenie.  

Realizácia projektu spolufinancovaného z Operačného programu Životné prostredie umožní spoločnosti rozšíriť separovaný zber komunálnych odpadov o 17 nových druhov odpadov zo skupiny 20 – Komunálne odpady, ktoré budú zhromažďované v dobudovanom zbernom dvore:

-  20 01 02- sklo (O)

-  20 01 13 – rozpúšťadlá (N)

-  20 01 14 – kyseliny (N)

-  20 01 15 – zásady (N)

-  20 01 17 – fotochemické látky (N)

-  20 01 19 – pesticídy (N)

-  20 01 25 – jedlé oleje a tuky (O)

-  20 01 26 - oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 (N)

-  20 01 27 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N)

-  20 01 28 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 (O)

-  20 01 29 – detergenty obsahujúce nebezpečné látky (N)

-  20 01 30 – detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 (O)

-  20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (O)

-  20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky (N)

-20 01 38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (O)

-20 01 39 – plasty (O)

-20 01 40 – kovy (O).

 Spoločnosť tak získa kapacity na separovaný zber všetkých druhov komunálnych odpadov.

© 2015 Darutil s.r.o. All Rights Reserved. Designed By www.coner.sk